Kategorie

ZUS A1 (od 2014) Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 2 rozporządzenia 987/2009 - na wniosek zainteresowanego lub pracodawcy instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie zgodnie z przepisami tytułu II rozporządzenia podstawowego, poświadcza, że to ustawodawstwo ma zastosowanie, oraz w stosownych przypadkach wskazuje, jak długo i na jakich warunkach ma ono zastosowanie.
Do poświadczania mającego zastosowanie, zgodnie z powoływanymi wyżej przepisami, ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego stosowane jest "zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej", A1.
Zaświadczenie A1 zastępuje dotychczasowy formularz E 101, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71 z 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, jednakże z uwzględnieniem uwag podanych w dalszej części niniejszych wyjaśnień.
Zaświadczenie A1 poświadczane jest przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następującym osobom, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego na mocy przepisów rozporządzenia 883/2004:
 • oddelegowany pracownik najemny - art. 12 ust. 1,
 • pracownik wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - art. 13 ust. 1,
 • osoba oddelegowana pracująca na własny rachunek - art. 12 ust. 2,
 • osoba pracująca na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - art. 13 ust. 2,
 • urzędnik służby cywilnej - art. 11 ust. 3 lit. b),
 • osoba należąca do personelu kontraktowego - art. 15,
 • marynarz - art. 11 ust. 4,
 • osoba wykonująca pracę najemną i pracująca na własny rachunek w różnych państwach - art. 13 ust. 3,
 • urzędnik służby cywilnej zatrudniony przez jedno państwo i wykonujący pracę
 • najemną/pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku innych państwach - art. 13 ust. 4,
 • wyjątek od przepisów - art. 16.  

Instrukcja wypełnienia formularza: http://www.zus.pl