Kategorie

ZUS Rp-18 (archiwalny) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, rozpatrzenia prawa do tego świadczenia i wydania decyzji.

Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze), dane adresowe oraz dane osoby zmarłej, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr. 153, poz. 1227 z pózn. zm) lub w innych przepisach. Osoba zainteresowana podaje sposób przekazywania należności (na adres zameldowania/zamieszkania/korespondencji lub na rachunek w banku/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) oraz nazwę i adres urzędu skarbowego. Z kwoty niezrealizowanego świadczenia wypłacanego osobie zamieszkałej w Polsce, ZUS jako płatnik jest obowiązany pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które są niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń :
– odpisy aktów stanu cywilnego (akt zgonu, akt urodzenia, akt małżeństwa),
– środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej.
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale, które podlegają zwrotowi.