Kategorie

ZUS-ER-WPS-02 (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przekazuję się w sprawie:

 • emerytury,
 • emerytury pomostowej,
 • emerytury częściowej,
 • renty rodzinnej,
 • renty z tytuły niezdolności do pracy,
 • innego świadczenia polskiego.


Wnioskodawca może wnosić o ponowne ustalenie wysokości świadczenia poprzez:

 • doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia od zarobków uzyskanych w całości przed przyznaniem świadczenia;
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia od zarobków uzyskanych w całości lub w części po przyznaniu świadczenia;
 • przeliczenie podstawy wymiaru emerytury;
 • przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, od tych samych zarobków, które przyjęto (do obliczenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, do obliczenia emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego);
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem kwot minimalnego wynagrodzenia za okresy pozostawania w stosunku pracy, z których wynagrodzenia nie zostały udokumentowane;
 • doliczenie składnika wynagrodzenia należnego za okres, z którego wynagrodzenia przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia;
 • uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia, zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania przebytych w państwach członkowskich UE / EFTA lub w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (na zasadach wynikających z art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.);
 • uwzględnienie w wymiarze świadczenia, zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania przebytych w państwach członkowskich UE / EFTA lub w państwach z którymi łączy Polskę dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, w wysokości proporcjonalnej do stosunku polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i zagranicznych okresów.