Kategorie

PFRON Wn-D (od VII 2016) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Formularz Wn-D składa pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Wn-D należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek w Zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, A. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Należy wypełnić wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.

Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną do wniosku o dofinansowanie (Wn-D) za okresy od stycznia 2009 r. powinni załączyć także Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) .

Poz. 6–11, 15–23 i 25–33 należy wypełnić w przypadku składania Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych (Wn-D) po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

W pozycji 10 należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wypełniania Wn-D są dołączone do formularza.