Kategorie

ZUS-ER-WEC-02 (archiwalny) (od 2016) Wniosek o emeryturę częściową

Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie emerytury częściowej, określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Wniosek stanowi również podstawę do wszczęcia postępowania o emeryturę zagraniczną.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o emeryturę częściową. Jeżeli osoba zainteresowana mieszka za granicą wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. Jeżeli wniosek dotyczy również emerytury zagranicznej może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe. Informacje o adresach tych jednostek można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

Wniosek o emeryturę częściową podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osobę zainteresowaną na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w jednej z form przewidzianej dla zgłoszenia wniosku, tj. papierowej lub elektronicznej, nie później jednak niż do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie emerytury (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, postępowanie w sprawie emerytury częściowej podlega umorzeniu.

W przypadku, gdy członek otwartego funduszu emerytalnego zgłosi po dniu 31 stycznia 2014 r. wniosek o emeryturę częściową i w wyniku tego wniosku środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym zostaną przeniesione w całości na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie we wskazanym wyżej terminie wycofa wniosek – środki te będą zewidencjonowane na subkoncie prowadzonym w ZUS.

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej według nowych zasad i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. Przy obliczaniu wysokości emerytury według nowych zasad, uwzględniany jest kapitał początkowy. Dla osób, które wcześniej nie złożyły wniosku o ustalenie kapitału początkowego, niniejszy wniosek stanowi podstawę dla ZUS do wszczęcia postępowania w sprawie kapitału początkowego.

Informacje dotyczące warunków przyznawania emerytury częściowej, w tym zasad uwzględniania przy ustalaniu prawa do tej emerytury, okresów ubezpieczenia za granicą, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl.
Pod tym adresem internetowym m.in. można znaleźć informacje o adresach Oddziałów/Inspektoratów ZUS oraz godzinach przyjęć klientów, a także kalkulator emerytalny umożliwiający samodzielne obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad.
 
Niewskazanie w oświadczeniu w części III pkt 7 formularza okresów ubezpieczenia, zamieszkania za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie skutkuje tym, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w ZUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury częściowej – to w szczególności:

  •  „Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych” (formularz ZUS Rp-6) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) wyłącznie w Polsce albo w Polsce i w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Wykaz tych państw można znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl,
  • formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  •  dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii.