Kategorie

ZUS RP-12 (archiwalny) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeżeli osoba mieszka za granicą, wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Złożenie wniosku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS - rozpatrzenia uprawnień oraz wydania decyzji.
Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL, NIP, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, imię ojca i matki, obywatelstwo oraz datę urodzenia), zawód, dane adresowe oraz wypełnioną dalszą część wniosku.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz jego wysokości:

  •  „Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych” formularz ZUS Rp-6
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów lub organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub poświadczone zgodnością z oryginałem przez upoważnione podmioty.
Jeżeli we wniosku nie zamieszczono danych lub nie dostarczono dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na uzupełnienie. Nieusunięcie braków w terminie wyznaczonym przez organ rentowy spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

Osobie zainteresowanej przysługuje wycofanie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.