Kategorie

ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora)  na druku ZUS RP-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń pracowników byłych lub obecnych.

Zaświadczenie ZUS Rp-7 potwierdza  okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także  byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaświadczenia, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona  powinna bazować na dokumentach pracowniczych,  m.in. listy płac, karty wynagrodzeń.

Pracodawca w zaświadczeniu ujmuje:

  • okres zatrudnienia danego pracownika, informację na jakim stanowisku był zatrudniony pracownik , rodzaj wykonywanej pracy oraz uzupełnia wymiar czasu pracy,
  • datę do kiedy pracownik pobierał wynagrodzenie, okresy, w których pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, okres zasiłkowy,  w jakich okresach pobierał zasiłek opiekuńczy lub świadczenia rehabilitacyjne,
  • okresy urlopu bezpłatnego, urlopu bezpłatnego udzielonego na wychowanie dzieci lub urlopu wychowawczego,
  • wynagrodzenie pracownika, przychód (dochód) lub uposażenie w wybranym okresie.
  • informację, w którym oddziale ZUS i pod jakim numerem konta (NKP) zgłaszał swoich pracowników do 31.12.1998r.
  • dokumenty, na podstawie których wystawił zaświadczenie.

Zaświadczenie ZUS RP-7 jest wymagane przy składaniu wniosku o emeryturę, załączane powinno być również do głównego wniosku przy ubieganiu się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Więcej informacji:
http://www.zus.pl