Kategorie

TW-2 (2) (archiwalny) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym są: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni. Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w ciągu 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku, na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).

Objaśnienia dotyczące sporządzania Tytułu Wykonawczego (TW-2)
Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Część ogólna
W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego w:
- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego ;
- wypełnia się poz. 3 i 4.
W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego w:
- poz. 1 - wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego;
- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu wykonawczego;
- poz. 5 - umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy został ponownie wydany w związku z postanowieniem …(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu wykonawczego nr … z dnia …”.
Część B
Poz. 1 - podaje się przepis prawa stanowiący podstawę do wydania aktu administracyjnego ustalającego obowiązek.
W przypadku, gdy w poz. 5 ilość miejsca jest niewystarczająca do wpisania treści obowiązku, pole to może być powiększane w dół do niezbędnych rozmiarów.
Część C
Poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela, a jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd - adres tego urzędu jednostki.
Poz. 3 - wpisuje się identyfikator podatkowy NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 4 - wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 11 - nie umieszcza się podpisu w przypadku przesyłania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 27 § 4 ustawy, tytuł wykonawczy przekazywany tą drogą zawiera bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).