Kategorie

NKsieg (archiwalny) Nota księgowa

Zgodnie z zasadami prawidłowej księgowości, księgi podatkowe powinny być prowadzone w taki sposób, by zapisy odzwierciedlały faktycznie prowadzone czynności. Nota księgowa jest wyrazem uznania lub obciążenia określoną kwotą w związku ze zdarzeniem gospodarczym, którego nota dotyczy. Jej obraz w księgowości jednostki przybiera najczęściej zapis na kontach Ma i WN kwoty wskazanej w nocie (zasada podwójnego zapisu).  Może stać się również podstawą dochodzenia roszczenia lub uznania określonego długu w stosunku do kontrahenta.

Przepisy nie wskazują szczególnych warunków co do elementów, jakie powinny się znaleźć na nocie księgowej. Spełnić więc powinna ogólne warunki dowodu księgowego. Dekretacja kwoty wskazanej w nocie księgowej zależy od konkretnego tytułu, jakiego nota dotyczy.

Nota księgowa często wystawiana jest zamiast faktury w przypadku, gdy dana transakcja nie wymaga jej wystawienia. Odpowiednio może stać się ona dowodem księgowym potwierdzającym poniesienie określonych kosztów i jako taki – trafiającym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub do pełnej księgi u podatników prowadzących pełną rachunkowość.