| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 243
ZZ-1 (3) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych

Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na ich majątku wspólnym i ich majątkach osobistych.
Jeżeli w części B. wpisano dane małżonka zobowiązanego zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków i majątku osobistym zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.
Na podstawie art. 33 § 1 w związku z art. 166b ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia prawo zgłoszenia, do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego.
Zabezpieczenie należności pieniężnej może być dokonane, na wniosek zobowiązanego, przez złożenie kaucji w gotówce albo w innej postaci zgodnie z art. 166 ustawy.
Zgodnie z art. 36 § 3 w związku z art. 166b ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie zabezpieczające, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego powiadomienia na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy

Zaktualizowany tytuł wykonawczy stosowany jest przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych.

Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), zwanej dalej „ustawą o wzajemnej pomocy”. W pozostałym zakresie wpisuje się dane będące w posiadaniu organu egzekucyjnego. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

Część wstępna 

w pozycji 3 - należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) zaktualizowanego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zaktualizowanego tytułu wykonawczego.

Część A

pozycja 1 - należy zaznaczyć właściwy kwadrat. pozycja 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska. w pozycję  5 należy wpisać miejsce zamieszkania/siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy miejsce położenia majątku podmiotu znajduje się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. pozycji 6 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. pozycji 7 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. pozycji 8 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd.

Część B

W kolumnie 6 należy wpisać wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy, z wyłączeniem odsetek. W kolumnie 7 należy podać sumę należności pieniężnych wskazanych w kolumnie 3, 5 i 6.

W przypadku więcej niż jednej należności głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

MS Metryka sprawy

Metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.  Metryka sprawy prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do  elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiającym wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, to metrykę sprawy stanowi widok chronologicznego zestawienia czynności w sprawie, zawierający:

oznaczenie sprawy (data wszczęcia lub znak sprawy) tytuł sprawy (zwięzłe określenie przedmiotu sprawy); datę dokonanej czynności określenie osoby podejmującą daną czynność (nazwisko, imię , stanowisko); określenie podejmowanej czynności; wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność.

Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie teleinformatycznym  przeznaczonym do realizacji określonych wyspecjalizowanych elektronicznych usług publicznych i system ten zapewnia możliwość wyszukania i prezentacji danych, to za metrykę sprawy uważa się te dane.

Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw nie powstaje w systemie teleinformatycznym, to metrykę sporządza się w formie tabeli , odnotowując w niej poszczególne czynności w sprawie.

Tabelę można wypełniać odręcznie lub w formie elektronicznej, dołączając jej wydruk do akt sprawy po wykonaniu ostatniej czynności w sprawie lub w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »