| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 9
GUS RG-2  (archiwalny) Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

UWAGA FORMULARZ ARCHIWALNY

Wniosek RG-2 został zastąpiony przez:
- RG-OF dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami,
- RG-OP dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis, zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego (o ile jest w formie papierowej). Wniosek RG przesyłany jest przez sąd rejestrowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do właściwego urzędu statystycznego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorcy powinni zgłaszać się do właściwych urzędów statystycznych tylko w przypadku, gdy: wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, tj.: zmiana liczby pracujących i zatrudnionych, wpis jednostki lokalnej nie podlegającej wpisowi do CEIDG – np.: gospodarstwo rolne (z ewentualnym upoważnieniem dla osoby, która składa wniosek w imieniu przedsiębiorcy – jeżeli zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.)  podmiot działa przez pełnomocnika); wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców np.: zmiana formy własności; wnioskodawca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców w formie elektronicznej, wówczas zgodnie z art. 19b ust. 1 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca składa wniosek o wpis w rejestrze podmiotów samodzielnie, drogą elektroniczną (wniosek RG-1 lub RG-2 składany za pośrednictwem systemu e-REGON); wnioskodawca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, wówczas wniosek o wpis w rejestrze podmiotów (RG-1) przedsiębiorca składa bezpośrednio do właściwego urzędu statystycznego; wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa spółka kapitałowa w organizacji – zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (…) – spółka kapitałowa może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców; występują z żądaniem wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Wniosek RG-1 lub RG-2 powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Zmiana siedziby osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej niebędących przedsiębiorcami lub zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą podlega zgłoszeniu w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) właściwym ze względu na dotychczasową siedzibę lub adres 

GUS P-02 (2014) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Obowiązku wypełniania sprawozdania nie mają jednostki:
- handlowe, które zamówiły wykonanie wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i nie przekazały surowców do wykonania tych wyrobów (nie są traktowane jako zleceniodawca i w związku z tym nie wykazują produkcji sprzedanej).
- prowadzące wyłącznie działalność wydawniczą i nie uczestniczące bezpośrednio w procesie przygotowania do druku oraz drukowania
- prowadzące wyłącznie działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych i nie uczestniczące bezpośrednio w procesie reprodukcji nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub reprodukcji komputerowych nośników informacji
Dane o produkcji należy wykazać dla wszystkich wyrobów lub grup asortymentowych, które są określone w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2014”, dla wskazanych jednostek miary, zgodnie z poniższymi objaśnieniami do formularza.
Natomiast dane o wielkości zapasów należy podać dla pozycji oznaczonych w „Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2014” symbolem „Z” lub dla wyrobów zamieszczonych na odrębnej „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2014 r.”. Nomenklatura PRODPOL i Lista towarów zamieszczone są na stronie internetowej: www.stat.gov.pl/formularze. Jednostki handlowe, w których oprócz przeważającej działalności handlowej zaklasyfikowanej do sekcji G według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” występuje działalność produkcyjna wykazują zarówno zapasy towarów w rubr. 10 (zgodnie z „Listą towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2013 r.”) oraz zapasy własnych wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży w rubr. 9 (oznaczonych w nomenklaturze PRODPOL literą „Z”, wyłącznie dla wskazanych jednostek miary).

GUS RG-1 (archiwalny) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

UWAGA FORMULARZ ARCHIWALNY

Wniosek RG-1 został zastąpiony przez:
- RG-OF dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami,
- RG-OP dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis, zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego (o ile jest w formie papierowej).

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorcy powinni zgłaszać się do właściwych urzędów statystycznych tylko w przypadku, gdy: wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, tj.: zmiana liczby pracujących i zatrudnionych, wpis jednostki lokalnej nie podlegającej wpisowi do CEIDG – np.: gospodarstwo rolne (z ewentualnym upoważnieniem dla osoby, która składa wniosek w imieniu przedsiębiorcy – jeżeli zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.)  podmiot działa przez pełnomocnika); wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców np.: zmiana formy własności; wnioskodawca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców w formie elektronicznej, wówczas zgodnie z art. 19b ust. 1 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca składa wniosek o wpis w rejestrze podmiotów samodzielnie, drogą elektroniczną (wniosek RG-1 lub RG-2 składany za pośrednictwem systemu e-REGON); wnioskodawca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, wówczas wniosek o wpis w rejestrze podmiotów (RG-1) przedsiębiorca składa bezpośrednio do właściwego urzędu statystycznego; wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa spółka kapitałowa w organizacji – zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (…) – spółka kapitałowa może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców; występują z żądaniem wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Wniosek RG-1 lub RG-2 powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Zmiana siedziby osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej niebędących przedsiębiorcami lub zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą podlega zgłoszeniu w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) właściwym ze względu na dotychczasową siedzibę lub adres zamieszkania.

UWAGA FORMULARZ ARCHIWALNY

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »