| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 12
AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki niewypłacone nierezydentom

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące stanów należności handlowych z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz stanów zaliczek wypłaconych nierezydentom w związku z ich zakupem.

W formularzu należy wykazać kwoty należne bezpośrednio od nierezydentów, a nie od polskich pośredników handlowych.

Nie należy uwzględniać należności handlowych skupionych przez rezydentów w ramach usługi tzw. faktoringu i forfaitingu. Należności handlowe należy rozumieć jako należności z tytułu udzielonych kredytów kupieckich, czyli należności związane z dostawą towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych oraz zaliczkami wpłaconymi nierezydentom w związku z taką dostawą.

W formularzu nie należy wykazywać kwot ujemnych w kolumnach: Stan na początek okresu i Stan na koniec okresu. W przypadku zmiany należności handlowych na aktywa finansowe, o kwoty te należy zmniejszyć stan na koniec okresu w formularzu AZ-KRH i jednocześnie wykazać je np. w formularzu AZ-KRE, w kolumnie Transakcje – wzrost, a w przypadku zmiany na oddziały: w formularzu AZ-UDZ, w kolumnie Transakcje – wzrost.

Kolumna 5. Stan na początek okresu
W kolumnie tej należy podać stan należności z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz zaliczek wypłaconych nierezydentom na początek okresu sprawozdawczego. Stan na początek okresu powinien być zgodny ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Kolumna 10. Pozostałe zmiany
W kolumnie tej należy wykazać wartość wszystkich pozostałych zmian należności handlowych w okresie sprawozdawczym, które nie wynikają z przeprowadzonych transakcji, ale są rezultatem np. zmiany rodzaju powiązania kapitałowego z kontrahentem, umorzenia należności.

Kolumna 11.
Stan na koniec okresu W kolumnie tej należy podać stan należności handlowych z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz zaliczek wypłaconych nierezydentom na koniec okresu sprawozdawczego.

AZ-UDZ Aktywa - udziały w spółkach będących nierezydentami

W formularzu tym należy wykazać aktywa finansowe podmiotu sprawozdawczego obejmujące wszystkie formy udziałów kapitałowych, niebędących papierami wartościowymi, w przedsiębiorstwach i instytucjach będących nierezydentami. Aktywa te mogą obejmować udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę za granicą, kapitały zainwestowane w zagraniczne spółki osobowe, wydzielone fundusze w oddziale zagranicznych wraz z przypadającymi na nie zatrzymanym zyskiem.

Udziałowe papiery wartościowe powinny być wykazywane w następujących formularzach:

Udziałowe papiery wartościowe z kodem ISIN – PW-AIN (załącznik nr 17); Udziałowe papiery wartościowe z kodem ISIN – PW-AUN (załącznik nr 19).

Kolumna 5.
Stan na początek okresu W kolumnie tej należy podać wartość rynkową udziałów kapitałowych będących w posiadaniu rezydenta lub, gdy cena rynkowa nie jest znana, wartość kapitałów własnych przypadających na rezydenta. W przypadku oddziałów zagranicznych należy podać wartość funduszy oddziałów oraz jego niewypłacony zysk z poprzednich okresów. Stan na początek okresu powinien być zgodny ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Kolumna 6. Transakcje - wzrost
W kolumnie tej należy wykazać wartość transakcji powodujących zwiększenia w okresie sprawozdawczym wartości udziałów kapitałowych rezydenta, niebędących papierami wartościowymi, w wyniku np.:

objęcia nowych udziałów; przejęcia udziałów; zakupu udziałów; konwersji udziału w zysku na udziały; konwersji innych należności na udziały; zwiększenia funduszy udziałów.

Kolumna 7. Transakcje – spadek
W kolumnie tej należy wykazać wartość transakcji powodujących zmniejszenia w okresie sprawozdawczym wartości udziałów kapitałowych rezydenta, w wyniku np.:

sprzedaży udziałów; umorzenia udziałów – należy podać wysokość wynagrodzenia przysługującego udziałowcowi z tytułu udziałów umorzonych za jego zgodą (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe); wypłaty z ponownego podziału zysku z lat poprzednich – jeżeli w okresie sprawozdawczym wypłacany jest zysk zarówno z ostatniego roku obrotowego, jak i lat poprzednich, to w kolumnie tej należy podać przypadającą na rezydenta tylko tę część wypłaty z zysku lub dywidendy, która jest wypłacana z zysków lat ubiegłych; zmniejszenia funduszy oddziałów.

Kolumna 8. Zmiana wyceny 
W kolumnie tej należy wykazać miejsce w okresie sprawozdawczym zmiany wartości udziałów przypadających na rezydenta, wynikające z aktualizacji wyceny wartości posiadanych kapitałów. W szczególności w kolumnie tej należy wykazać zmiany wartości udziałów związane z odnotowaniem w księgach nierezydenta wyniku finansowego netto.

Kolumna 10. Pozostałe zmiany
W kolumnie tej należy podać pozostałe w okresie sprawozdawczym zmiany wartości udziałów kapitałowych, które wynikają z przeprowadzonych transakcji, zmian wyceny lub różnic kursowych, ale są rezultatem np. reklasyfikacji związanej ze zmianą powiązania kapitałowego, zamiany udziałów na akcje związane z przekształceniem spółki, w której podmiot sprawozdawczy ma swoje udziały.

Kolumna 11. Stan na koniec okresu
W kolumnie tej należy podać wartość rynkową udziałów kapitałowych będących w posiadaniu rezydenta lub, jeżeli cena rynkowa nie jest znana, wartość kapitałów własnych przypadających na rezydenta na koniec okresu sprawozdawczego. W przypadku oddziałów zagranicznych należy podać wartość funduszy oddziałów oraz zatrzymany zysk z bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych.

Kolumna 12. Udział w zysku/Dywidenda
W kolumnie tej należy wykazać wartość należności z tytułu zadeklarowanych przez nierezydentów w okresie sprawozdawczym dywidend oraz udziałów w zysku, a także wypłacony zysk przez oddziały podmiotu sprawozdawczego mające siedzibę za granicą. Jeżeli do końca okresu sprawozdawczego podzielony zysk/dywidenda nie zostały wypłacone, to niewypłaconą kwotę należy wykazać w formularzu AZ - POZ (załącznik nr 8) w kolumnie: Transakcje – wzrost. 

Po wypełnieniu formularza należy dokonać arytmetycznego sprawdzenia danych: Kol. 5 +6-7+8+9+10=11. 

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »