| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 11
AZ-UDZ Aktywa - udziały w spółkach będących nierezydentami

W formularzu tym należy wykazać aktywa finansowe podmiotu sprawozdawczego obejmujące wszystkie formy udziałów kapitałowych, niebędących papierami wartościowymi, w przedsiębiorstwach i instytucjach będących nierezydentami. Aktywa te mogą obejmować udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę za granicą, kapitały zainwestowane w zagraniczne spółki osobowe, wydzielone fundusze w oddziale zagranicznych wraz z przypadającymi na nie zatrzymanym zyskiem.

Udziałowe papiery wartościowe powinny być wykazywane w następujących formularzach:

Udziałowe papiery wartościowe z kodem ISIN – PW-AIN (załącznik nr 17); Udziałowe papiery wartościowe z kodem ISIN – PW-AUN (załącznik nr 19).

Kolumna 5.
Stan na początek okresu W kolumnie tej należy podać wartość rynkową udziałów kapitałowych będących w posiadaniu rezydenta lub, gdy cena rynkowa nie jest znana, wartość kapitałów własnych przypadających na rezydenta. W przypadku oddziałów zagranicznych należy podać wartość funduszy oddziałów oraz jego niewypłacony zysk z poprzednich okresów. Stan na początek okresu powinien być zgodny ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Kolumna 6. Transakcje - wzrost
W kolumnie tej należy wykazać wartość transakcji powodujących zwiększenia w okresie sprawozdawczym wartości udziałów kapitałowych rezydenta, niebędących papierami wartościowymi, w wyniku np.:

objęcia nowych udziałów; przejęcia udziałów; zakupu udziałów; konwersji udziału w zysku na udziały; konwersji innych należności na udziały; zwiększenia funduszy udziałów.

Kolumna 7. Transakcje – spadek
W kolumnie tej należy wykazać wartość transakcji powodujących zmniejszenia w okresie sprawozdawczym wartości udziałów kapitałowych rezydenta, w wyniku np.:

sprzedaży udziałów; umorzenia udziałów – należy podać wysokość wynagrodzenia przysługującego udziałowcowi z tytułu udziałów umorzonych za jego zgodą (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe); wypłaty z ponownego podziału zysku z lat poprzednich – jeżeli w okresie sprawozdawczym wypłacany jest zysk zarówno z ostatniego roku obrotowego, jak i lat poprzednich, to w kolumnie tej należy podać przypadającą na rezydenta tylko tę część wypłaty z zysku lub dywidendy, która jest wypłacana z zysków lat ubiegłych; zmniejszenia funduszy oddziałów.

Kolumna 8. Zmiana wyceny 
W kolumnie tej należy wykazać miejsce w okresie sprawozdawczym zmiany wartości udziałów przypadających na rezydenta, wynikające z aktualizacji wyceny wartości posiadanych kapitałów. W szczególności w kolumnie tej należy wykazać zmiany wartości udziałów związane z odnotowaniem w księgach nierezydenta wyniku finansowego netto.

Kolumna 10. Pozostałe zmiany
W kolumnie tej należy podać pozostałe w okresie sprawozdawczym zmiany wartości udziałów kapitałowych, które wynikają z przeprowadzonych transakcji, zmian wyceny lub różnic kursowych, ale są rezultatem np. reklasyfikacji związanej ze zmianą powiązania kapitałowego, zamiany udziałów na akcje związane z przekształceniem spółki, w której podmiot sprawozdawczy ma swoje udziały.

Kolumna 11. Stan na koniec okresu
W kolumnie tej należy podać wartość rynkową udziałów kapitałowych będących w posiadaniu rezydenta lub, jeżeli cena rynkowa nie jest znana, wartość kapitałów własnych przypadających na rezydenta na koniec okresu sprawozdawczego. W przypadku oddziałów zagranicznych należy podać wartość funduszy oddziałów oraz zatrzymany zysk z bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych.

Kolumna 12. Udział w zysku/Dywidenda
W kolumnie tej należy wykazać wartość należności z tytułu zadeklarowanych przez nierezydentów w okresie sprawozdawczym dywidend oraz udziałów w zysku, a także wypłacony zysk przez oddziały podmiotu sprawozdawczego mające siedzibę za granicą. Jeżeli do końca okresu sprawozdawczego podzielony zysk/dywidenda nie zostały wypłacone, to niewypłaconą kwotę należy wykazać w formularzu AZ - POZ (załącznik nr 8) w kolumnie: Transakcje – wzrost. 

Po wypełnieniu formularza należy dokonać arytmetycznego sprawdzenia danych: Kol. 5 +6-7+8+9+10=11. 

RSPOIF Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe funduszu lub towarzystwa, w tym dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być przedstawione w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

W przypadku gdy specyfika opisanej sytuacji, której dotyczy dany raport bieżący, informacja bieżąca lub sprawozdanie okresowe, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie, towarzystwo lub fundusz są obowiązane do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym, informacji bieżącej lub sprawozdaniu okresowym.

Przekazywane przez towarzystwo lub fundusz raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową i prawną towarzystwa, funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych.

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe powinny zawierać podstawę prawną ich przekazywania, a w przypadku raportów bieżących - także określać rodzaj sytuacji, której dotyczą.

Raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane Komisji powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym:

raporty bieżące oraz informacje bieżące towarzystwa i funduszu numeruje się osobno; raporty zbiorczego portfela papierów wartościowych numeruje się dodatkowo, dodając po numerze raportu towarzystwa odrębny numer odnoszący się do danego zbiorczego portfela papierów wartościowych; w przypadku raportów funduszy z wydzielonymi subfunduszami - odrębnie i w sposób ciągły numeruje się raporty funduszu i raporty poszczególnych subfunduszy; w przypadku raportów funduszy inwestycyjnych zamkniętych,  raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia numeruje się odrębnie i w sposób ciągły. 

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »