| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 78
EASN Ewidencja arkuszy spisów z natury

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Znaleźć w spisie powinny się co najmniej: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników objętych spisem, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia w przypadku wyceny według en rynkowych niższych od cen nabycia lub zakupu , ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). Dopuszczalne są uproszczenia przy pozycjach spisu. Uproszczenia te powodują, że w przypadku:
•    księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;
•    działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;
•    działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki;
•    działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.
Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

IDB Informacja dodatkowa do bilansu

Elementami obowiązkowymi sprawozdania finansowego są:

bilans; rachunek zysków i strat; informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowo sprawozdanie podlegające corocznemu badaniu przez biegłych rewidentów, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych, natomiast sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Informację dodatkową sporządza się co do zasady nie tyle do samego bilansu, lecz do całego sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe było sporządzane rzetelnie i jasno oraz pokazywało sytuację rachunkową i finansową jednostki. W szczególności powinno ono obejmować:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego; dodatkowe informacje i objaśnienia: do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, o podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.
PFLST Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego

Zniszczony środek trwały lub środek trwały bezużyteczny dla podatnika podlegać może likwidacji. Dokonuje się jej poprzez wyrzucenie lub oddanie do punktu skupu lub likwidacji. Likwidacja środka trwałego ma swoje konsekwencje zarówno w podatku dochodowym, jak i podatku od towarów i usług, stąd protokół stanowi podstawę jakichkolwiek rozliczeń w tym zakresie.
W przypadku likwidowanych środków trwałych, które w momencie likwidacji podlegały amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Nie należy w miesiącu likwidacji odpisu dzielić na części – dokonuje się go w całości.
Protokół likwidacji jest w takim przypadku podstawą do wycofania środka trwałego z ewidencji lub wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Brak protokołu powoduje błąd księgowy i niezgodność stanu faktycznego z księgowym.
Likwidację traktuje się dla celów podatku VAT jako czynność opodatkowaną zrównaną z odpłatnym zbyciem, stąd co do zasady może wymagać naliczenia podatku. W przypadku zbycia firmie kupującej towary używane lub złomującej – podstawa opodatkowania będzie cena ustalona w umowie. Inaczej będzie w przypadku wyrzucenia lub zniszczenia w punkcie złomującym - przekazując samochód do złomowania, bez wynagrodzenia, podatnik dokonuje nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Inaczej byłoby w przypadku wycofania środka trwałego na cele prywatne, które podlega opodatkowaniu jako czynność zrównana z odpłatną.

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »