| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 22
WnNR MON Wniosek o przyznanie nagrody rocznej – Ministerstwo Obrony Narodowej

Nagrodę roczną można przyznać uprawnionemu, uwzględniając stopień i terminowość realizacji zadań na niego nałożonych, jeżeli podmiot łącznie:

poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności lub poprawę płynności finansowej, uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z wykonania planu finansowego.

Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo którym nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika.

W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej na zakończony rok obrotowy może nastąpić, jeżeli uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.

Nagroda roczna przyznawana jest uprawnionemu zatrudnionemu  w Agencji Mienia Wojskowego, na wniosek o przyznanie nagrody rocznej.

Do wniosku należy dołączyć:

sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego i dokumenty stwierdzające zatwierdzenie tych sprawozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada; uchwałę rady nadzorczej o wystąpieniu z wnioskiem  o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.
MoW Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej

Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej są w szczególności:

Zestawienia informacji lub danych statystycznych, Meldunki i sprawozdania Dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy, Raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym, Kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji dyscyplinarnej lub dokumentacji albo ewidencji określonej w innych przepisach, przekazane przez uprawnione organy.

Meldunki, sprawozdania i inne dokumenty pisemne albo umieszczone na informatycznych nośnikach danych informacje, których treść umieszczono w ewidencji dyscyplinarnej, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają one brakowaniu. We wniosku należy dookreślić przełożonego, któremu jest składany meldunek, i podległą mu służbę operacyjną. W pierwszym punkcie należy wskazać odpowiedni do rodzaju wypadku lub naruszenia dyscypliny punktu z Zestawienia liczbowego wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej, stanowiącego załącznik Nr 38 do rozporządzenia MON z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375).

Punkt trzeci dotyczy odpowiednio również innej niż żołnierz osoby, jeśli było to wynikiem sprawstwa żołnierza lub zdarzenia na terenie będącym pod zarządem wojskowym.

W odniesieniu do ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym, usiłowania samobójstwa lub ciężkiego rozstroju zdrowia meldunek podlega niezwłocznemu przesłaniu, pomimo nieustalenia kompletu wymaganych danych, które należy przesłać w kolejnych meldunkach uzupełniających.

PWP Protokół wyjaśnień poszkodowanego

Komisja powypadkowa ustala czas, miejsce oraz okoliczności i przyczyny wypadku:

dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz bada warunki pełnienia służby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek; jeżeli jest to konieczne, sporządza szkice lub wykonuje fotografie miejsca wypadku; przyjmuje wyjaśnienia od poszkodowanego żołnierza oraz świadków wypadku lub odbiera od nich pisemne oświadczenia; zasięga opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku; zapoznaje się z przekazaną przez poszkodowanego żołnierza, na potrzeby prowadzonego postępowania powypadkowego, dokumentacją medyczną; przegląda akta postępowania karnego i innych postępowań oraz inne dokumenty dotyczące wypadku i jego następstw z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów; zbiera inne dowody dotyczące wypadku. Z oględzin miejsca wypadku oraz wyjaśnień poszkodowanego żołnierza i świadków wypadku sporządza się protokoły. Do protokołu powypadkowego dołącza się protokoły wyjaśnień lub oświadczenia poszkodowanego i świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w toku postępowania powypadkowego, w szczególności: pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, protokół oględzin miejsca wypadku, szkice lub fotografie oraz inne dokumenty wskazujące okoliczności i przyczyny wypadku.

Protokół powypadkowy, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. W razie wypadku żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową protokół sporządza się w 4 egzemplarzach. Dowódca jednostki wojskowej podpisuje protokół powypadkowy, zamieszczając w nim swoje stanowisko wobec ustaleń komisji powypadkowej.

Egzemplarz podpisanego przez dowódcę jednostki wojskowej protokołu powypadkowego doręcza się, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, poszkodowanemu żołnierzowi, a jeżeli żołnierz poniósł śmierć w wypadku - jego małżonkowi. W razie braku małżonka protokół doręcza się pełnoletniemu dziecku żołnierza lub opiekunowi dziecka małoletniego albo rodzicom lub innemu członkowi rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy.

Jeżeli w protokole powypadkowym są zawarte informacje stanowiące tajemnicę państwową, doręcza się wyciąg z protokołu z pominięciem tych informacji, o czym czyni się wzmiankę w doręczanym protokole.

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »