| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 45
ZasG MSZ Zaświadczenie o prawie do głosowania - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Na żądanie wyborcy wpisanego przez konsula do spisu wyborców i zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatrując je podpisem oraz pieczęcią urzędu konsularnego. Po nadaniu numeru wpisuje zaświadczenie do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

Zaświadczenie zabezpiecza się przez umieszczenie odcisku suchej pieczęci urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego wydającego zaświadczenie, a w przypadku braku suchej pieczęci - przez umieszczenie etykiety samoprzylepnej o wymiarach 38 x 21 mm zawierającej informację o rodzaju wyborów oraz roku ich przeprowadzenia, zapisaną kolorem czarnym i umieszczoną na białym tle. Na etykiecie odciska się okrągłą pieczęć urzędową urzędu konsularnego w taki sposób, aby jedna jej część była odciśnięta na etykiecie, a druga - bezpośrednio na zaświadczeniu.

Po wydaniu zaświadczenia konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „Uwagi” adnotację: „zaświadczenie”.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, a także datę urodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym lub w innej, przewidzianej w kraju urzędowania konsula formie przesyłki umożliwiającej potwierdzenie odbioru.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania konsul wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Konsul prowadzi i przechowuje ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania. Informacja o wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana i zawiera: numer zaświadczenia, datę jego wydania, imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia wyborcy. W przypadku obywateli polskich oprócz danych wymienionych w ust. 2 dodatkowo rejestruje się numer ewidencyjny PESEL.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oprócz danych wymienionych w ust. 2 konsul rejestruje również numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości oraz posiadane przez wyborcę obywatelstwo. W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej rejestracji podlega również imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL osoby upoważnionej lub, w przypadku gdy osobą upoważnioną jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, data urodzenia, numer paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu tożsamości oraz posiadane obywatelstwo.

Ewidencję wydanych zaświadczeń konsul może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym. Ewidencja wydanych zaświadczeń oraz upoważnień do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowi część dokumentacji wyborczej konsula.

ZOPPW Zawiadomienie o osobach pozbawionych prawa wybierania

Sądy pierwszej instancji, które wydały orzeczenie, przekazują urzędom właściwych gmin zawiadomienia o osobach, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały:

pozbawione praw publicznych; ubezwłasnowolnione.

W wypadku uchylenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091), sąd pierwszej instancji zawiadamia o tym urząd właściwej gminy. 

Sąd Najwyższy przekazuje urzędom właściwych gmin zawiadomienia Trybunału Stanu o osobach pozbawionych praw wyborczych jego prawomocnym orzeczeniem.

Zawiadomienia wysyła się najpóźniej w terminie siedmiu dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu akt z właściwego sądu.

W przypadku gdy orzeczenie sądu uprawomocni się po upływie trzydziestego dnia przed dniem wyborów, zawiadomienie przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpowiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego niezwłocznie, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, technicznych środków łączności zapewniających identyfikację nadawcy przekazu i zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej.

Zawiadomienie  o osobach pozbawionych prawa wybierania osoby pozbawione prawo wybór wyboru przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpowiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego nie później niż w trzydziestym dniu przed dniem wyborów.

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »