Kategorie

UULzal2 Protokół zdawczo-odbiorczy załącznik nr 2 do umowy użyczenia lokalu

Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem sporządzanym między właścicielem lokalu a kupującym/wynajmującym, w dniu jego przekazania. Opisuje się w nim stan mieszkania, wyposażenie, spisuje stan liczników. Jeśli po podpisaniu umowy zostaną wykryte jakieś wady – może służyć jako podstawa do ewentualnych roszczeń. 

W protokole należy wskazać:

  • datę i miejsce sporządzenia protokołu,
  • strony umowy najmu (imię, nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego),
  • umowę najmu, której załącznik stanowi protokół (należy zaznaczyć jakiej umowy dotyczy protokół),
  • przedmiot przekazania (dokładny opis mieszkania).

Należy szczegółowo opisać stan techniczny mieszkania, wyposażenie, instalacje, stan i stopień zużycia energii i mebli. 

Protokół należy sporządzić w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i odręcznie podpisać przez obie strony najmu.