Kategorie

WoPDM Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im prawo,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom, które mają tytuł prawny do tego lokalu i ponoszą wydatki, związane z jego zajmowaniem,
  • osobom, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, oczekujących na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinny złożyć wniosek o przyznanie podatku mieszkaniowego osobiście we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Wymagane dokumenty:

  • kwota dochodu z ostatnich 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (zaświadczenie z pracy, odcinek od emerytury/renty, zaświadczenie z urzędu pracy),
  • wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek,
  • fakturę ze energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku braku centralnego ogrzewania i wody).