| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

VZM-1 (6) (od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.

Inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. zakupili lub zakupią materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. podatek VAT wzrósł z 7 do 22%, oraz od 1 stycznia 2011r. wzrósł do 23% mogą ubiegać się o zwrot części wydatków. Aktualny wykaz takich materiałów budowlanych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011r. został ogłoszony przez Ministra Infrastruktury.

Zwrot na zasadach obowiązujących od 2004 r. obowiązywał wyłącznie do 31 grudnia 2013 r. W latach następnych Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na zasadzie praw nabytych – również w latach 2014 - 2018. W takim przypadku wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.


Wydatki udokumentowane fakturami poniesione w związku z realizacją celów mieszkaniowych po 2013 r. rozliczane są na innych niż dotychczas zasadach, wynikających z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Decydującym dla prawa zwrotu VAT pozostaje:

 • Rodzaj inwestycji:
  • budową domu jednorodzinnego albo
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • wielkość inwestycji:
  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
   • 75 m2 i 100 m2,
   • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki wieku, statusu ucznia lub zasiłków;
 • Wieku osoby ubiegającej się o zwrot:
  • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 • terminu wydania pozwolenia na budowę:
  • przedsięwzięcie, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.,
 • warunków posiadania nieruchomości przez osobę ubiegającą się o zwrot, która nie była  do dnia złożenia wniosku:
  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

-   z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego który jest przedmiotem wniosku.

W przypadku osób ubiegających się o zwrot na zasadach praw nabytych obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu, które omówione są poniżej. Uprawnionymi są wnioskowania o zwrot części VAT są osoby fizyczne, które:
1. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

 • budowie budynku mieszkalnego
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2. poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.;

3. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%.
4) nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem;
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu)
mieszkalnego
6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.
 
Urząd Skarbowy może osobie fizycznej zwrócić część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jeżeli  osoba ta złoży odpowiedni wniosek o taki zwrot na formularzu VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1C) i udokumentuje zakup tych materiałów odpowiednimi fakturami.
Jeżeli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub oddzielnie przez każdego z nich. W przypadku małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub przez każdego z małżonków czy też tylko przez jednego) wniosek musi być podpisany zarówno przez męża jaki i żonę. W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania, składających wspólny wniosek, miejscem złożenia jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są zobowiązani zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka o złożeniu wniosku przez siebie w swoim urzędzie.
Załącznik VZM-1/A wypełniamy jedynie wtedy, gdy w związku z inwestycją skorzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej w PIT za lata 2004-2005. Wskazujemy w nim te faktury, które stanowiły podstawę do ulgi mieszkaniowej.
Załącznik VZM-1/B stanowi wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych w PIT opodatkowanych VAT wg stawki 22% (wystawionych przed dniem 1 stycznia 2011r.)
Załącznik VZM-1/C stanowi wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych w PIT opodatkowanych VAT wg stawki 23% (wystawionych od dnia 1 stycznia 2011r.)
 
Więcej informacji na temat wnioskowania o zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych znajdziecie Państwo w broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów
Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania jest ogłaszana co kwartał i publikowana na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Uwaga:
W formularzu VZM-1 limity przysługujących kwot do zwrotu wyliczają się same w zależności od tego kiedy został złożony pierwszy wniosek VZM-1 i jaką wpiszemy cenę 1m2 powierzchni użytkowej w sekcji D.2. Jeśli pierwszy wniosek VZM-1 został złożony w przed dniem 1.01.2011r. - wówczas limity wyliczane są w sekcji D.3.1 jeśli po dniu 1.01.2011 - w sekcji D.3.2.
Wnioskowana kwota zwrotu po ograniczeniu limitami w sekcji D.5 wylicza się automatycznie. Należy jednak pamiętać, że jeśli składany był już wcześniej wniosek VZM-1 przez osobę fizyczną lub jego/jej małżonka, wówczas należy w tym polu wpisać sumę kwot dotychczas przyznanych już zwrotów w okresie pięcioletnim (dla którego ustala się wspólny limit), dzięki temu wnioskowana aktualnie kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę dotychczas już przyznanych zwrotów.
Miejsce składania:
Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek w dniu złożenia przez nią wniosku; w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania - urząd skarbowy wskazany we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. (Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla osoby fizycznej (odpowiednio małżonka) naczelnik urzędu skarbowego).

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »