| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  Wyniki wyszukiwania:

  Znaleziono: 9708
  PIT/D (28) (2019) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

  PIT-D (28) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.

  Formularz PIT/D składa się jako załącznik do zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.
  Załącznik ten przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

  na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów (refinansowanie kredytu), na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową; na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w tych latach, w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te do tej pory nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata, a nie nastąpiło przedawnienie prawa do korzystania z takich ulg.
  Ppwg (ZUSBM) Zlecenie płatnicze-zapłata ZUS przez Blue Media / wpłata gotówkowa na rachunek ZUS (e-Składka)

  Zapłać bezpiecznie Twój podatek online teraz
  Transakcja zostanie realizowana za pośrednictwem Blue Media S.A

  Po kliknięciu przycisku Płacę> dane podane powyżej zostaną przekazane z aplikacji do systemu płatności, którego operatorem jest spółka Blue Media S.A. z Sopotu (KRS 0000320590), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Warunki świadczenia usługi płatniczej opisane są w Regulaminie. W kolejnym kroku będziesz mógł wybrać dogodną dla Ciebie formę płatności: Przelew, Blik lub Karta kredytowa (co pozwoli Tobie na skredytowanie podatku). Płacąc w powyższej formie online musisz pamiętać, że dla wpłat dokonanych za pośrednictwem instytucji płatniczych datą uznania Twojej płatności przez urząd jest data zaksięgowania kwoty płatności na rachunku bankowym urzędu, a nie data obciążenia Twojego konta. W związku z powyższym powinieneś jej dokonać nie później niż 1 pełny dzień przed ustawowym terminem! Odsetek ustawowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, zatem obecnie kwota minimalnych odsetek po zaokrągleniu wynosi 8,70 zł. Przy obecnej stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (8%) oraz w roku trwającym 365 dni pozwala to na zapłatę jeden dzień po terminie złożenia standardowej deklaracji PIT bez odsetek kwoty podatku do nawet 38.7000 zł. Po dokonanym przelewie otrzymasz na wskazany adres e-mail potwierdzenie dokonania transakcji z Blue Media, a w aplikacji zapiszemy status transakcji oraz jej ID abyś mógł w łatwy sposób ją odszukać na swoim wyciągu bankowym. Pomoc w obsłudze transakcji oraz zgłaszanie ewentualnych reklamacji za pośrednictwem strony: pomoc.bluemedia.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 58 7604 844 w godzinach 7:00 - 22.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00 – 16:00 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego). Więcej informacji na temat obsługi reklamacji znajduje się w regulaminie usługi.

   

  Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z form regulowania należności z tytułu składek. Od 1 stycznia 2018 r. na przelewie należy podać kwotę składki, nadawcę i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego (NRS).
  Nie trzeba wpisywać jakiego okresu dotyczy wpłata, nie podaje się NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

   

  Wpłatę przez ZUS zostanie rozliczona w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli masz zaległości i z tego powodu będziesz miał niezapłaconą w pełnej wysokości bieżącą składkę możesz m.in. utracić prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

   

  Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze NRS to możesz ustalić swój numer w przeglądarce www.eskladka.pl lub na stronie zus.pl w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego, a także w każdej placówce ZUS. Będziesz mógł także skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

  Prowadzisz firmę? W celu wyliczenia wysokości składek ZUS przedsiębiorcy skorzystaj z kalkulatora ZUS >>

   
  PIT-4R (9) (2020) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

  Uwaga: PIT-4R (8) stosuje się od 1 stycznia 2020 roku do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Wysyłka e-Deklaracji możliwa będzie po 1 stycznia 2020 r.


  Informacja ta trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy podatników rozliczanych przez osobę trzecią (płatników). PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem stan w niej wskazany powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego.

  PIT-4R trafia wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Nie należy jej doręczać podatnikowi, którego zaliczki są rozliczane. PIT-4R sporządza się zatem w jednej kopii (drugi egzemplarz warto zachować dla siebie w celach dowodowych).

  W deklaracji wprowadza się dane autentyczne, zatem kwoty zaliczek na podatek faktycznie pobierane przez płatnika. Nie można w deklaracji podawać kwot zaliczek należnych, lecz niepobranych.

  Sporządza się wyłącznie jedną deklarację PIT-4R niezależnie od liczby pracowników (świadczeniobiorców), za których płatnik opłaca zaliczki. W deklaracji podać należy sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; deklaruje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).

  Deklaracji nie sporządzają podatnicy wpłacający zaliczki na podatek wyłącznie za siebie. PIT-4R jest deklaracją płatnika (podmiotu obliczającego, pobierającego zaliczki na podatek i wpłacającego je na rzecz Urzędu Skarbowego), a nie rozliczającego własny podatek dochodowy.

  Termin składania: Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników,
  o których mowa w art. 31, art. 33-35, art. 41 i art. 42e ustawy, przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem - do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

  Więcej informacji na temat formularza PIT-4R: www.platnik.e-pity.pl

  EFZp Ewidencja VAT zakup

  Podatnicy VAT czynni prowadzić powinni ewidencję wskazująca na podstawy opodatkowania oraz wartość podatku VAT dotyczące nabywanych towarów i usług. Dokumentacja taka stanowi, łącznie z ewidencją sprzedaży komplet druków, jakie obowiązkowo przedstawiać musi podatnik VAT czynny w przypadku kontroli rozliczeń VAT. Ewidencja zakupu ujmować będzie towary i usługi w okresach, w których w stosunku do nich powstał obowiązek podatkowy, czyli w okresie:

  W którym obowiązek ten powstał u sprzedawcy, Nie wcześniej niż w okresie otrzymania dokumentu księgowego (np. faktury VAT).

  Podatnik ma prawo ująć nabycie również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po okresie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.
  W przypadku podatników rozliczających się metoda kasową prawo odliczenia podatku powinno być ewidencjonowane zgodnie z tą formą odliczeń – nie wcześniej niż w dacie zapłaty za towar lub usługę.
  Ewidencja prowadzona powinna być  przez podatników prowadzących system rozliczenia się poprzez VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy powinni dokonywać podsumowań ewidencji na koniec odpowiednio – w zależności od wybranego modelu rozliczeń – miesięcznie lub kwartalnie.
  W przypadku podatników dokonujących sprzedaży mieszanej – tzn. zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej z podatku, podatnik w ewidencji powinien wskazać – o ile jest to możliwe – towary i usługi nabywane wyłącznie dla celów zwolnionych oraz osobno dla celów opodatkowanych.
  Ewidencja zakupu łącznie z ewidencją sprzedaży powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe jednostki.

  WUCP Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat

  Umowa o świadczeniu usługi telekomunikacyjnej Cyfrowego Polsatu stanowi tzw. umowę nienazwaną, której warunki, w tym zasady wypowiedzenia regulują bezpośrednio jej zapisy. Dodatkowym elementem zawieranej umowy, są warunki zawarte w regulaminie świadczenia usług, z którymi abonent – zawierający umowę – powinien zapoznać się przed podpisaniem umowy.
  Umowa o świadczenie usługi Cyfrowego Polsatu jest umową na czas określony, w związku z czym co do zasady osoba nie ma możliwości rozwiązania jej w trakcie okresu, na który została zawarta. W przypadku jednak sytuacji szczególnych istnieje możliwość odstąpienia od niej po spełnieniu obowiązku pisemnego poinformowania świadczącego o realizacji swojego prawa. Zasada ta występuje w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegną warunki regulaminu, chyba że zmiana wynika wyłącznie ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa i stanowi element dostosowawczy do warunków prawem przewidzianych. O prawie odstąpienia świadczący powinien poinformować usługobiorcę. Podobnie W przypadku zmiany Cennika Cyfrowy Polsat jest obowiązany do pisemnego poinformowania Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem nowych cen w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Cennika Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
  W razie skorzystania przez abonenta z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy po zmianie cennika, Cyfrowemu Polsatowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze ani zwrot ulgi udzielonej abonentowi przy zawieraniu umowy abonenckiej, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
  Jeżeli abonent nie wypowie umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę regulaminu. W takim przypadku dalsze odstąpienie lub wypowiedzenie odbywa się tylko na warunkach wskazanych poniżej
  Zarówno abonent, jak i Cyfrowy Polsat, uprawnieni są do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Jeżeli jednak rozwiązanie następuje z winy abonenta przed upływem okresu podstawowego, na jaki zawarto umowę, gdy jej zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną abonentowi, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości nieprzekraczającej wartości tej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

  EF Ewidencja VAT sprzedaż

  Podatnicy podatku od towarów i usług, zarówno czynni, jak i zwolnieni z VAT, zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż celem rozliczania jej w tym podatku.
  Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku ze względu na sprzedaż poniżej 150.000 zł, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

  Przepisy nie wskazują na warunki, jakie powinna ta deklaracja zawierać. Jako, że służy ona ustaleniu momentu, w którym podatnik zobowiązany jest rozpocząć sprzedaż opodatkowaną jako VAT czynny (po przekroczeniu limitu 150.000 zł), powinna ona wskazywać każdą sprzedaż dokonywaną przez jednostkę na dany dzień, przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

  Ewidencja sprzedaży ujmuje sprzedaż w kwotach brutto, czyli zgodnie z kwotami uzyskanymi od kontrahentów. Podatnik aż do momentu rejestracji jako VAT czynny lub aż do momentu przekroczenia limitu obrotów, nie ma natomiast obowiązku dla celów podatku VAT ewidencjonować zakupów.

  Możliwe jest wprowadzania pewnych ułatwień przy ewidencjonowaniu za pomocą KPiR lub ewidencji przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ewidencjonowaniu dla celów zwolnienia z podatku VAT. Podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży, mogą w ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

  Podatnicy, którzy utracą zwolnienie od podatku VAT  lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:
  1)   przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku przedmiotowo (czyli ze względu na dokonywanie takich czynności, które zawsze pozostają zwolnione z podatku VAT);
  2)   przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia ze względu na wielkość obrotów 150.000 zł,
  3)   przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje z tego zwolnienia, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
  4)   przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych.

  SFJOPZ (1) (v.1-2) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP), zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości - z wysyłk

  Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OPP, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości, z kwotami wykazanymi w złotych. W skład sprawozdania finansowego jednostki OPP wchodzą takie formularze jak: 

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe do sprawozdania dla OPP, Bilans jednostki OPP w złotych, Rachunek Zysków i Strat jednostki OPP w złotych, Nota podatkowa - informacja dodatkowa o podatku dochodowym w złotych (opcjonalnie, ponieważ jest to załącznik niewymagany).

  Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych sporządzanych na podstawie przepisów o rachunkowości.

  Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r. sporządzają:

  jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

  Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, którzy są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Aktualna wersja sprawozdania finansowego (v.1-2), w porównaniu z poprzednią wersją formularzy sprawozdań (v.1-0), umożliwia generowanie oraz korygowanie sprawozdań z lat poprzednich również sprzed 2016 roku. Dopuszczalny zakres dat w polach okres, za który sporządzono sprawozdanie to 01.01.1995 - 31.12.2099.

  Poza tym w nowych wersjach sprawozdań dodano możliwość podania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a wypełnienie tej sekcji jest wymagane w przypadku oddziału zagranicznego przedsiębiorcy. Wprowadzono również zmiany w strukturze generowanych plików XML JPK_SF, w tym najwięcej zmian pojawiło się w załączniku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

  Generowanie sprawozdań finansowych w pliku XML JPK_SF w wersji (1-2) obowiązującej od 1 września 2019 r. jest dostępne w programie fillUp tylko po wykupieniu abonamentu fillUp na moduł e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie są dostępne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma możliwości ich opłacenia za pomocą SMS.

  Aby móc korzystać z najnowszych sprawozdań finansowych konieczne jest posiadanie wersji fillUp o numerze powyżej 5.16.0

   

  Więcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.pl

  SD-3 (6) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

  Formularz SD-3 składają podatnicy podatku od spadków i darowizn. Formularz należy złożyć miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ustawy. Miejscem składania jest urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.

  Wzór formularza stosuje się od 1 stycznia 2016 roku.

  W części B należy podać dane identyfikacyjne podatnika i adres zamieszkania.

  W części C podaje się dane identyfikacyjne i adres zamieszkania (siedziby) spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby (podmiotu) od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe. Nie dotyczy nabycia własności w drodze zasiedzenia. W przypadku zapisu (zwykłego, windykacyjnego, dalszego), polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy.

  W części D należy określić tytuł nabycia rzeczy lub praw majątkowych. Natomiast w części E należy podać rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych.

  W części G należy podać dane dotyczące przedmiotu opodatkowania:

  rzeczy lub prawa majątkowe będące przedmiotem spadku, darowizny, zasiedzenia lub nabyte innym tytułem, długi, ciężary i nakłady obciążające nabyte rzeczy lub prawa majątkowe.


  W części I zeznania SD-3 osoba składająca zeznanie podatkowe podaje np.: informację o korzystaniu z ulg podatkowych, adresie do korespondencji,  numer  telefonu, imiona, nazwiska i adresy pozostałych nabywców, jeżeli składają odrębne zeznania.

  Poradnik na e-pity.pl: podatek od darowizny a PIT

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

  Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »