| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 67
ZWPU Zgłoszenie wierzytelności

Formularz zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Należy wskazać dane :

sygnatury sprawy, Sędziego (komisarza) oraz oznaczenie Sądu prowadzącego postępowanie, upadłego, tj. jego imię i nazwisko lub nazwę, wierzyciela lub w przypadku pełnomocnictwa - dane pełnomocnika, również ze wskazaniem jego adresu.

W części pierwszej należy wskazać tytuł wierzytelności wraz z jej kwotą lub wartością, odpowiednio w kategorii zaspokojenia I - IV (kategorie zostały zdefiniowane w art. 342 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe). W części drugiej określa się wierzytelności nie będące wierzytelnością osobistą upadłego. W części trzeciej należy wskazać sposób obliczenia należności ubocznych, a w części czwartej - zabezpieczenia na majątku upadłego, związane ze zgłoszoną wierzytelnością. W części piątej określa się przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu. W części szóstej formularza opisuje się stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubowym. Część siódma służy wskazaniu liczny posiadanych przez wierzyciela udziałów lub akcji w spółce będącej upadłym oraz ich rodzaj. W ostatniej, ósmej części wskazuje się dowody stwierdzające wierzytelność.

Wraz z formularzem należy złożyć odpis zgłoszenia wierzytelności.

WPR P1 f1 Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności:

nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy; siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres do korespondencji; numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 6 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany; numer producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany; numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego lub nieprowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności, we wniosku zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia danej osoby.

Przedsiębiorca nieposiadający obywatelstwa polskiego lub nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nieprowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności, do wniosku dołącza oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4.

Do rejestru wpisuje się dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4.

Dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie organom sprawującym nadzór nad Agencją oraz organom statystyki publicznej, natomiast dane zbiorcze mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej prowadzącym systemy informacyjne. 

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »