Kategorie

PCC-4 (1) Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Formularz PCC-4 składają podatnicy, którzy dokonali w miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.
Zbiorczą deklarację składa się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania:

  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika,
  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania jednego z podmiotów gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach,
  • Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, jeżeli tylko zbywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP lub gdy żadna ze stron czynności nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium RP.

 

Więcej informacji w poradniku o PCC-4 na pcc-3.pl.