Kategorie

CIT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

Deklarację CIT-14 składają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), zwanej dalej „ustawą”, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21 ustawy zmieniającej.

Termin składania:

  • do dnia 30 czerwca 2019 r. (art. 19 ust. 6 pkt 1 ustawy zmieniającej). 
  • do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy - od przychodów odpowiadających łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia wykupu obligacji lub spłaty pożyczki (art. 19 ust. 6 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Miejsce składania:
Urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania (art. 4a pkt 6 ustawy).