Kategorie

ZZ-KP Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Termin złożenia: Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim
roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi
rachunkowe, są obowiązani zawiadomić o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.
Miejsce złożenia: Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej oświadczenie składają wszyscy wspólnicy
do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania każdego z nich.