Kategorie

KRS-X2 (archiwalny) Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek KRS-X2 dotyczy wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykreślenie może nastąpić w wyniku:

  • zakończenia likwidacji,
  • podziału/połączenia,
  • zakończenia postępowania upadłościowego - nie dotyczy publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego,
  • decyzji o wykreśleniu - dotyczy wyłącznie publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego,
  • rozwiązania/unieważnienia,
  • zmiany siedziby - dotyczy wyłącznie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz spółki europejskiej.

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Jeśli wykreślenie podmiotu następuje w wyniku podziału lub połączenia, należy wypełnić załącznik:

  • KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy spółki lub
  • KRS-ZS „Zmiana – połączenie, podział” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy innego podmiotu.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.

Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.