Kategorie

WUOOK Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych (wywozu śmieci)

Od 1 lipca 2013r. gminy będą zawierały  umowy na wywóz odpadów komunalnych w imieniu wszystkich właścicieli nieruchomości. Aby nie płacić podwójnie, należy wypowiedzieć indywidualną umowę z firmą, która obecnie odbiera śmierci.

Od tego dnia zacznie obowiązywać ustawa z dn. 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właścicielem odpadów stanie się gmina, a nie my, i to ona będzie odpowiedzialna za zapewnienie ich odbioru od mieszkańców. Za wywóz będą pobierane opłaty.

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w stosownym czasie, możemy zostać obciążeni dalszymi opłatami za śmieci przez dotychczasową firmę.

 

Aby wypowiedzieć umowę należy:

  •  sprawdzić zapis dotyczący okresu wypowiedzenia umowy (jeśli np. wynosi 3 miesiące to wypowiedzenie należy złożyć do 31.03.2013r.). Pismo należy podpisać i przesłać do firmy, z którą mamy podpisaną umowę na wywóz śmieci,
  • wypełnić druk – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów(we wniosku należy podać nr posiadanej umowy oraz dzień jej zawarcia a także zaznaczyć obowiązujący okres wypowiedzenia),
  •  zadbać o potwierdzenie złożenia wypowiedzenia.
 
 
Składający:
Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 
Termin i miejsce składania:
Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku Międzygminnego Aglomeracji Poznań lub złożyć w delegaturze Związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta albo w Biurze ZM GOAP w terminie:
  • do 3 czerwca 2013r. – dla pierwszej deklaracji, 
  •  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w sposób pisany w powyższym punkcie nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.