Kategorie

UPL-1 (4) (archiwalny) (od I 2015) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Formularz UPL-1 należy złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej wcześniej przed planowaną wysyłką e-deklaracji.
Formularz UPL-1 składa podatnik, płatnik lub inkasent udzielający pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej.
UPL-1 należy składać w urzędzie skarbowym, właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników podatków.
Druk UPL-1 służy ustanowieniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej elektronicznej do systemu e-deklaracje. Jeśli chcemy upoważnić osobę trzecią, która posiada własny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w naszym imieniu e-deklaracji, musimy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego przy pomocy formularza UPL-1. Formularz UPL-1 powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego.
Uzyskane upoważnienie to jest ważne bezterminowo. Upoważnienie cofamy na formularzu OPL-1.
Więcej informacji dotyczących druku znajduje się na stronie www.upl-1.pl