Kategorie

CIT-11R (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR  

Deklarację CIT-11R składają podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 ustawy, od których płatnicy nie pobrali zryczałtowanego podatku w związku ze złożonym przez nich oświadczeniem (CIT-5) lub którzy nie uiścili tego podatku w związku z zadeklarowaniem przeznaczenia dochodu na cele statutowe lub inne cele określone w art.17 ust.1 ustawy (CIT-6AR), a którzy dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowali na inne cele niż wymienione w tym przepisie - art.26a ustawy.

Deklarację CIT-11R należy składać do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku - art.26a ustawy.

Deklarację CIT-11R należy składać w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Pola jasne deklaracji wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Druk należy wypełnić na maszynie komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) podatnik może skorygować
złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Wzór formularza CIT-11R (3) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.