Kategorie

IFT-2 (7) (archiwalny) (2015, 2016, 2017) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.
[Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of management on the territory of the Republic of Poland for period]

IFT-2 jest sporządzany na wniosek podatnika. IFT-2R jest sporządzany za cały rok podatkowy.
[Delete as appropriate. IFT-2 shall be issued at the request of taxpayer. IFT-2R shall be issued for the whole tax year.]

Podstawa prawna:
Art.26 ust.3, 3b - 3d i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz.851, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
[Legal basis: Art.26 par.3, 3b - 3d and 6 of the Act of 15 February 1992 on legal persons’ income tax (Dz.U. 2014 item 851 with subsequent amendments, hereinafter referred to as "the Act"”.]

Składający:
Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych/podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji (zwany dalej "podmiotem").
[Submitted by: Tax remitter of lump-sum income tax on legal persons/entity liable to fill out and pass on this form (hereinafter referred to as "entity").]

Termin składania:
Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
[Time limit for submitting: By the last day of third month of the year following the tax year or in the case of cessation of conducting activity before that date - till the day of cessation of conducting activity or at the request of taxpayer within 14 days of such a request.]

Otrzymuje:
Podatnik, o którym mowa w art.3 ust.2 ustawy, oraz urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
[Obtained by: [Taxpayer referred to in Art.3 par.2 of the Act and a tax office mana ed by a chief of the tax office, competent for taxation of foreign persons.]  

Wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.