Kategorie

ZUS-EPRZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (PESEL - jeżeli nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania.

Wnioskodawca powinien również zaznaczyć poprzez wybranie właściwego kwadratu jaki rodzaj zaświadczenia ma zostać wydany (prawo do zasiłku / świadczenia rehabilitacyjnego) oraz podać za jaki okres.

Wydane zaświadczenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zostać przekazane osobie zainteresowanej na wskazany adres za pomocą poczty lub wnioskodawca odbierze je osobiście.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę.

Wniosek można złożyć osobiście w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika lub za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

Więcej informacji dotyczących zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.