| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  Wyniki wyszukiwania:

  Znaleziono: 9708
  OOPSPO ZUS Oświadczenie o osiąganiu przychodu i jego wysokości składane do ZUS przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeżeli uzyskuje się przychody (stanowiące podstawę ubezpieczenia społecznego) z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym przychody z zagranicy, a także przychody osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu. Przychodami są również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Za przychody nie uznaje się honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej czy z tytułu umów o dzieło (te ostatnie nie są podstawą naliczania składek ZUS).

  Ubezpieczony uzyskujący świadczenie przedemerytalne musi zatem złożyć oświadczenie w zakresie powyższych kwot uzyskiwanych w danym roku.

  Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

  Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne (oraz odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej) jest obowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

  Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, czyli tzw. „dopuszczalną kwotą przychodu”, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, czyli tzw. „granicznej kwoty przychodu”.

  Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 469,12 zł.

  W przypadku gdy kwota przychodu przekracza tzw. graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

  FVATRE Refaktura

  Refaktura polega na przeniesieniu kosztów na podmiot, który korzysta z danej usługi.
  Refaktura powinna zawierać wszystkie dane, które znajdują się na fakturze VAT:

  datę jej wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji), numer za pomocą, którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji), datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem.
   

  Wypełniona i zapisana faktura automatycznie jest importowana do ewidencji sprzedaży VAT w JPKomacie, który umożliwia tworzenie i e-wysyłkę pliku JPK_VAT.

  Praktyczny i szybki kalkulator VAT netto / brutto – sprawdź oblicz kwotę VAT lub netto.

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Stanisław Trzeciak

  Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »